Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

živnostníka

Michaely Topinkové

se sídlem Královka 14, 621 00 Brno – Řečkovice

identifikační číslo: 03952096

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vsatku.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží živnostníka Michaely Topinkové, se sídlem Královka 14, 621 00 Brno - Řečkovice, identifikační číslo: 03952096, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna (dále jen „prodávající“).

ZÁRUKA ZA JAKOST

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

   1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;

   2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

   3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

   4. vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

  2. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

  1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako “reklamace”) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

  2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího zasláním na adresu Královka 14, 621 00 Brno – Řečkovice.

  3. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

  4. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

  5. Reklamace sa považuje za řádně uplatněnou, pokud je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání všeobecné zásady hygieny. Kupujúci je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné a hygienicky nezávadné, v opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout převzetí zboží.

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

  1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku na jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

  2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.

  3. Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

  4. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (t.j. pro podnikatele), v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.

  5. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 4.3 tohoto reklamačního řádu.

  6. Kupující je povinen reklmanovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

  7. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.

  8. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečního odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhladu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

  9. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

  10. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

  1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

   1. Je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

   2. je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

   3. vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

   4. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

   5. mechanické poškození zboží;

   6. vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

   7. provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

   8. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;

   9. poškození v důsledku vyšší moci.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. září 2017.

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).


 

Adresát (prodávající):

 

Internetový obchod: www.vsatku.cz

Živnostník: Michaela Topinková

Se sídlem: Královka 14, 621 00 Brno – Řečkovice

IČ/DIČ: 03952096

E-mailová adresa: info@vsatku.cz

Telefonní číslo: +420 777 883 867

 

Spotřebitel:

 

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:


 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne       jsem ve Vašem obchodě www.vsatku.cz vytvořil/a objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady       (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:       (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání      /datum obdržení      

 2. Číslo objednávky:      

 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem      
  a budou navráceny zpět způsobem       (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

 4. Jméno a příjmení spotřebitele:      

 5. Adresa spotřebitele:      

 6. Email:      

 7. Telefon:      


 


 

V      , dne      


 


______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele


 

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č.      


 


 


 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.